Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Rusza kwalifikacja wojskowa. Wezwano 200 tys. osób

W całym kraju rusza kwalifikacja wojskowa. Komisje lekarskie ocenią stan zdrowia potencjalnych poborowych do wojskaKwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Obejmie ona około 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku.

Kwalifikacja polega na zebraniu informacji o stanie zdrowia, ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej, założeniu ewidencji wojskowej i przeniesieniu do rezerwy.Młodzi ludzie dostają książeczkę wojskową z wpisem kategorii zdrowia A, B, D lub E. Kwalifikacja nie jest poborem do wojska z czym czasami jest mylona. Obejmuje w tym roku mężczyzn z rocznika 2000, tych, którzy wcześniej się nie stawili, ochotników oraz kobiety, które studiują na kierunkach medycznych. Stawienie się na kwalifikację jest obowiązkowe, a nieobecność trzeba usprawiedliwić - w przeciwnym razie grozi grzywna lub doprowadzenie przez policję.

Jeżeli osoba wzywana, z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Cztery kategorie

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:- kategoria A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej; - kategoria B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy; - kategoria D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju; - kategoria E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie już podlegała obowiązkowi wojskowemu.Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, - dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), - aktualną fotografię o wymiarach 35 x 40 mm bez nakrycia głowy, - dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, - dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy), - książeczkę wojskową.

Odwołanie od decyzji

Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydano z naruszeniem przepisów prawa.

Ponieważ obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, wszystkie osoby, którym orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy.

http://www.radiozagranica.pl/8/80/Artykul/404853,Rusza-kwalifikacja-wojskowa-Wezwano-200-tys-osob
Tags: défence, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments