Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Підкамінь. Домініканський монастир. Частина 2У другій частині ми повернемося в монастирський комплекс в 2018 році, коли нам вдалося з четвертої спроби потрапити всередину Успенської церкви і поглянути на ситуацію, що склалася з відновленням самої церкви.
—————
Во второй части мы вернемся в монастырский комплекс в 2018 году, когда нам удалось с четвертой попытки попасть внутрь Успенской церкви и взглянуть на ситуацию, что сложилась с восстановлением самой церкви.

пройдемо на обгороджену ділянку перед центральним входом до церкви/пройдем на огороженный участок перед центральным входом в церковь

2013


2018


двері головного входу, закриті/двери главного входа, закрыты.


елементи фасаду/элементы фасада
2013


2018


2013
2018
оглянемося на четверту вежу, оборонну стіну і господарську частину/оглянемся на четверту башню, оборонную стену и хозяйственную часть
Отже. Церква Успіння Пресвятої Діви Марії.
Церква вибудована з цегли та каменю. Тринавна(типу базиліки), потинькована, зального типу, центральна нава вища за бічні, трансепт — відсутній. До бічних сторін вівтарної частини костелу прибудовані двоярусні каплиці, вкриті куполами.
Довгий час будівництва (1612—1695) викликаний помилками малоосвічених будівельників, що призвело до обвалу склепінь костелу у 1640 та 1685 роках. Легенда говорить про те, що значні кошти давав король Ян III Собеський, а обвал — то «кара Божа».
—————
Итак. Церковь Успения Пресвятой Девы Марии.
Церковь выстроена из кирпича и камня. Трехнавная (типа базилики), оштукатуренная, зального типа, центральная неф выше боковых, трансепт   - отсутствует. К боковым сторонам алтарной части костела пристроенны двухъярусные часовни, покрытые куполами.
Долгое время строительства (1612-1695) вызвано ошибками малообразованных строителей, что привело к обвалу сводов костела в 1640 и 1685  годах. Легенда говорит о том, что значительные средства давал король Ян III Собеский, а обвал - это «кара Божья».

а ось і двері, через які ми потрапимо всередину церкви/а вот и дверь, через которую мы попадем внутрь церкви,


Джовані Батіста Фальконі перед травнем 1648 року виконав стуккову декорацію інтер'єру каплиці св. Домініка храму (стіни, тамбур і чаша куполу). У 1708 році до головного фасаду храма прибудували чотирикутну вежу. 1712-го року майстер С. Дроздович на протилежному кінці даху нави від вежі храму створив сигнатурку. У 1713 році монастир оплатив створення та запровадження годинника (куранти) на вежі церкви (майстер А. Загайський). У 1760 році впритул до абсиди побудували одноповерховий ораторіум (архітектор Д. Терлецький.)
—————
Джованни Батиста Фалькони перед маем 1648 года выполнил стукковую декорацию интерьера часовни св. Доминика храма (стены, тамбур и чаша купола). В 1708 году к главному фасаду храма пристроили четырехугольную башню. В 1712-м году мастер С. Дроздович на противоположном конце крыши нави от башни храма создал сигнатурку. В 1713 году монастырь оплатил создание и внедрение часов (куранты) на башне церкви (мастер А. Загайский). В 1760 году вплотную к абсиде построили одноэтажный ораторий (архитектор Д. Терлецкий.)

але спочатку скористаємося чудовою можливістю (від пана Власенко), поглянути на те яким був храм до початку млявого перевтілення .../
но сначала воспользуемся великолепной возможностью (от господина Власенко), взглянуть на то каким был храм до начала вялотекущего перевоплощения...

ліва каплиця/левая часовня


Укладені угоди та виплати за роботи:
- 21 лютого 1700 року пріор Томаш Крушевський ОР — зі скульптором Лаврентієм Сарновичем щодо виконання нового головного вівтаря храму за 4300 польських злотих (офіра волинської каштелянової п. Анни Вельгорської). Цей вівтар вирішено було оздобити срібним антепендієм з монастирських коштів. Л. Сарнович виконав також два притенчових бокових вівтарі — св. Хреста і св. Вікторії.
- 9 жовтня 1760 року — зі скульптором Стефаном Кольчицьким на виконання вівтаря св. Томи Аквінського за 400 пол. зл.
- 3 жовтня 1773 року архітектор Петро Полейовський отримав від ченців оплату (216 пол. зл.) за створення ескізу хорів.
—————
Заключенные соглашения и выплаты за работы:
- 21 февраля 1700 года приор Томаш Крушевский ОР - со скульптором Лаврентием Сарновичем по выполнению нового главного алтаря храма за 4300 польских злотых (жертва волынской каштеляновоий п. Анны Вельгорськой). Этот алтарь решено было украсить серебряным антепендием из монастырских средств. Л. Сарнович выполнил также два притенчевих боковых алтаря   - св. Креста и св. Виктории.
- 9 октября 1760 - со скульптором Стефаном Кольчицьким на выполнение алтаря св. Фомы Аквинского 400 пол. зл.
- 3 октября 1773 архитектор Петр Полейовский получил от монахов оплату (216 пол. злотых.) За создание эскиза хоров.

отже, продовжимо нашу подорож 2018 року по коридорах службових приміщень і самої церкви/
итак, продолжим наше путешествие 2018 года по коридорам служебных помещений и самой церкви

час тут явно зупинився на невизначений термін .../время тут явно остановилось на неопределенный срок...


через незачинені двері потрапляємо у внутрішній дворик з колодязем, але колодязя тут не видно, можливо що він в цій споруді/
через незапертую дверь попадаем во внутренний дворик с колодцем, но колодца тут не видно, возможно что он в этой постройкеогляд службових приміщень закінчений, пересуваємося в сторону церкви - бічний вхід в ліву каплицю/
осмотр служебных помещений закончен, передвигаемся в сторону церкви - боковой вход в левую часовню

в середині панує напівтемрява, працювати без штатива дуже складно, доводиться багато перезнімати або працювати з автонастройкою, яка теж мало рятуює в цій ситуації .../
в середине царит полумрак, работать без штатива очень сложно, приходиться много переснимать или работать с автонастройками, которые тоже мало спасают в этой ситуации...
- 11 квітня 1774 року — з Франциском Олендзьким щодо виконання за 78 червоних зл. різьбленого декору нового 18-голосого органу. Декор, виконаний майстернею Ф. Олендзького, пізніше відремонтували і дещо переробили в стилі рококо і неорококо з використанням поліхромних позолочених фігур Давида, св. Цецилії, музикуючих ангелів з трубами, мотивів рокайлів, граток, мушлей і квітів.
- 6 липня 1779 року — 300 флоринів скульптору Йозефові Легерлютцу за виставлення двох вівтарів: св. Вікторії і св. Антонія.
Храм прикрашали також скульптури Я. Ростафінського. Фрески створювались впродовж декількох будівельних періодів (Станіслав Строїнський — у 1766 році, пізніше — С. Скрицький, Я. Чайковський, Ф. Силич, у 19 ст. — Кароль Рафаїл Сагановський (1836–1879) та М. Яблонський, та ін.)
—————
- 11 апреля 1774 - с Франциском Олендзким по выполнению за 78 красных злотых. резного декора нового 18-Голосного органа. Декор, выполненный мастерской Ф. Олендзкиого, позже отремонтировали и переделали в стиле рококо и неорококо с использованием полихромных позолоченных фигур Давида, св. Цецилии, музицирующих ангелов с трубами, мотивов рокайль, решеток, ракушек и цветов.
- 6 июля 1779 года - 300 флоринов скульптору Йозефове Легерлютцу за выставление двух алтарей: св. Виктории и св. Антония.
Храм украшали также скульптуры Я. Ростафинського. Фрески создавались в течение нескольких строительных периодов (Станислав Строинский   - в 1766 году, позже   - С. Скрицкий, Я. Чайковский, Ф. Силыч, в 19 в.   - Кароль Рафаил Сагановский (1836-1879) и М. Яблонский, и др.)

тут рятувати вже практично нема чого = (/здесь спасать уже практически нечего =(
Твори мистецтва та фрески були пошкоджені під час першої світової війни та пожежі 1916 року, коли згоріли дахи більшості монастирських будівель. Монастир частково ремонтували у 1920-ті роках.
Томаш Зауха вважав, що дуже правдоподібно після фундушу для домініканців Миколи Василя Потоцького (200000 злотих польських в 1761 році) в 1764 році розпочали виготовляти новий пізньобароковий головний вівтар для храму. Старий натомість розібрали і перевезли до домініканського храму в містечку Золотий Потік (1775).
—————
Произведения искусства и фрески были повреждены во время первой мировой войны и пожара 1916 года, когда сгорели крыши большинства монастырских зданий. Монастырь частично ремонтировали в 1920-е годы.
Томаш Зауха считал, что очень правдоподобно после фундуша для доминиканцев Николая Василия Потоцкого (200000 злотых польских в 1761 году) в 1764 году начали производить новый познебароковий главный алтарь для храму. Старый вместо разобрали и перевезли в доминиканского храму в городке Золотой Поток (1775).

центральні двері зсередини храму/центральные двери изнутри храма
але щось з розпису ще залишилося в цій частині/но что-то из росписи еще осталось в этой части
Зб. Горнунг вважав, що Ф. Олендзького можна вважати автором різьб вівтаря св. Вікторії по лівій стороні біля входу в презбітерій та статуї матері Божої Ласкавої, яку потім перевезли до храму домініканців у Тернополі. Також, що Фабіан Фесінгер був автором різьбярського вистрою в церкві.
—————
Сб. Горнунг считал, что Ф. Олендзкого можно считать автором резьб алтаря св. Виктории по левой стороне у входа в презбитерий и статуи матери Божьей Ласковой, которую затем перевезли в храм доминиканцев в Тернополе. Также, что Фабиан Фесингер был автором резчицкого выстроя в церкви.та й на стелі дещо збереглося, але стан звичайно жахливе .../да и на потолке кое что сохранилось, но состояние конечно ужасное...


Вежа храму. У 1761 році за проектом архітектора Павла Гіжицького створено бароковий дах вежі храму (за іншими даними, Гіжицький брав участь в роботах у 1760 році). Вежа чотирикутна за поземним планом, у п'ять ярусів, кути декоровані пілястрами, дах четвертого ярусу — скульптурами. У 2010 році бароковий дах вежі через аварійний стан було демонтовано під час ремонтних робіт.
—————
Башня храма. В 1761 году по проекту архитектора Павла Гижицкого создана барочная крыша башни храма (по другим данным, Гижицкий участвовал в работах в 1760 году). Башня четырехугольная по земному плану, в пять ярусов, углы декорированы пилястрами, крыша четвертого яруса   - скульптурами. В 2010 году барочная крыша башни из-за аварийного состояния была демонтирована во время ремонтных работ.

найбільш збережена частина храму - права каплиця/наиболее сохранившаяся часть храма - правая часовня


Келії. Першим постав одноповерховий корпус з північного боку костелу. Будівництво тривало у 1612–1685 роках. В першому внутрішньому дворі викопали колодязь. З 1746 роках розпочато будівництво другого поверху келій за проектом архітектора С. Мікошевського та новим внутрішнім діором. Саме ці корпуси ремонтували у 1864 році, а потім у 1920-ті (архітектор Вавжинець Дайчак).
Корпуси келій — дво- та триповерхові, коридорної системи з одно- та двобічним розташуванням келій. Частина коридорів має циліндричні, друга частина — хрещаті склепіння. Зовнішні фасади келій — суворі, пласкі, бідні декором, завершені карнизом. Мури підсилені контрфорсами.
—————
Кельи. Первым появился одноэтажный корпус с северной стороны костела. Строительство продолжалось в 1612-1685 годах. В первом внутреннем дворе выкопали колодец. С 1746 года начато строительство второго этажа келий по проекту архитектора С. Микошевського и новым внутренним диором. Именно эти корпуса ремонтировали в 1864 году, а затем в 1920-е (архитектор Вавжинець Дайчак).
Корпуса келий  - двух- и трехэтажные, коридорной системы с одно- и двусторонним расположением келий. Часть коридоров имеет цилиндрические, вторая часть   - крещатые своды. Внешние фасады келий   - суровые, плоские, бедные декором, завершены карнизом. Стены усиленные контрфорсами.

переходимо до вівтарної частини/переходим к алтарной части


входи до крипт/входы в крипты
Меценати. Король Речі Посполитої Ян III Собєський, теребовлянський староста Міхал Францішек Потоцький, канівський староста Микола Василь Потоцький, представники магнатських родів Вишневецьких, Чорторийських, Любомирських, Собєських, Потоцьких (зокрема, Стефан Александер Потоцький), Калиновських. Чимало коштів для монастиря було отримано завдяки особистим зв'язкам його пріора кс. Францішека Руссияна з родинами Потоцьких, Коссаковських.
Пріори. Дамасцен Сапальський (1640-43), Томаш Крушевський ОР, Садок Баронч, Францішек Руссиян.
Усипальниця. У крипті костелі були поховані представники родів Цетнерів, Ледуховських, тіло Стефана Александера Потоцького…
—————
Меценаты. Король Речи Посполитой Ян III Собеский, теребовлянский староста Михал Францишек Потоцкий, Каневский староста Николай Василий Потоцкий, представители магнатских родов Вишневецких, Черторийских, Любомирских, Собеских, Потоцких (в частности, Стефан Александр Потоцкий), Калиновский. Немало средств для монастыря было получено благодаря личным связям его приора кс. Францишека Руссияна с семьями Потоцких, Коссаковска.
Приоры. Дамасцен Сапальський (1640-43), Томаш Крушевский ОВ, Садок Баронч, Францишек Руссиян.
Усыпальница. В крипте костеле были похоронены представители родов Цетнеров, Ледуховских, тело Стефана Александера Потоцкого ...

за щитами в отворах, відремонтована частина церкви, що використовується монастирем для служб/
за щитами в проемах, отремонтированная часть церкви, что используется монастырем для службПідніми на хори/поднимся на хоры


На цей момент церква перебуває в стадії перманентного ремонту, який ніяк не може розпочатися повноцінно і якому не видно ні кінця, ні краю. Внутрішній простір заставлено будівельними лісами, але про їх стан важко судити через давний термінів їх створення. В інтер'єрах збереглися фрески і ліпні елементи. Стан крипт, невідомый, але за словами настоятеля було перепоховано безліч кісток, невідомо чиїх і невідомого тимчасового періоду, а до наведення ладу ще руки не доходили ні у кого з "горе-реставраторів" і ченців.
—————
На данный момент церковь находиться в стадии перманентного ремонта, который никак не может начаться полноценно и которому не видно ни конца, ни края. Внутреннее пространство заставлено строительными лесами, но об их состоянии трудно судить из-за давних сроков их создания. В интерьерах сохранились фрески и лепные елементы. Состояние крипт, неизвестно, но по словам настоятеля было перезахоронено множество костей, неизвестно чиих и неизвестного временного периода, а до наведения порядка еще руки не доходили ни у кого из “горе-реставраторов” и монахов.

ось як би і все що можна побачити в середині церкви, через ті ж двоє дверей, що ми потрапили всередину, залишаємо храм. Продолжение следует.../
вот как бы и все что можно увидеть в середине церкви, через те же двое дверей, что мы попали вовнутрь, покидаем храм. Дали буде...

плавно переходимо через закриту частину двору до третьої частини нашої розповіді, про стан монастиря на 2018 рік і до архівних кадрів/
плавно переходим через закрытую часть двора к третьей части нашего повествования, об состоянии монастыря на 2018 год и к архивным кадрамПерша частина/Часть первая


Джерела/источники:

Монастир_походження_дерева_Хреста_Господнього
forum.zamki-kreposti.com.ua
polona.pl
ua.vlasenko.net
mapio.net
nac.gov.pl
uk.wikipedia.org

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".


https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/519386.html
Tags: kresy wshodnie, patrimoine architectural, pologne, ukraine, église catholique
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments