Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Підкамінь. Домініканський монастир. Частина 1Монастир походження дерева хреста Господнього (колишній домініканський монастир) — згромадження ченців-студитів Української Греко-католицької церкви. Розташований в селищі Підкамінь, Бродівського району Львівської області. Видатна пам'ятка архітектури XVII–XVIII ст. на теренах України. За висловом короля Яна Собеського — «Східна Ченстохова».
—————
Монастырь происхождения древа креста Господня (бывший доминиканский монастырь)   - конгрегации монахов студитов Украинской Греко-католической церкви. Расположен в поселке Подкамень, Бродовского района Львовской области. Выдающийся памятник архитектуры XVII-XVIII   ст. на территории Украины. По выражению короля Яна Собеского   - «Восточная Ченстохова».

Перенесемося в 2013 рік, перші відвідини проектом цієї пам'ятки. І так, вже при під'їзді будови монастиря і оборонні вали видно здалеку/
Перенесемся в 2013 год, первое посещение проектом этой памятки. И так, уже при подъезде строения монастыря и оборонные валы видно издалека.


але, якщо промахнутися з поворотом, то дорога почне огинати стіну монастиря і .../
но, если промахнуться с поворотом, то дорога начнет огибать стену монастыря и...


(До речі, погляньте на скільки піднявся рівень землі)/(кстати, взгляните на сколько поднялся уровень земли)Перша згадка про монастир — 1464 року, у зв'язку із заснуванням містечка Підкамінь, замку та храму оо. домініканців за ініціативою Петра Цебровського з Жабокруків — власника довколишніх земель (хоча Володимир Пшик вважає, що монастир згадували і раніше, в 1411 році.). Посідач з цією метою звернувся до монастиря РКЦ у Львові прислати сюди ченців. Архієпископ львівський Григорій Сяноцький сам приїхав до Підкаменя, а в день Успіння Пресвятої Діви Марії 1464 року спровадив сюди братів. Ченці осіли при церкві Успіння Пресвятої Діви Марії, Святого Хреста, апостолів Петра і Павла та всіх святих. Для утримання монастиря Петро Цебровський записав села Попівці, Нем'яч.
—————
Первое упоминание о монастыре - в 1464 году, в связи с образованием городка Подкамень, замка и храма оо. доминиканцев по инициативе Петра Цебровского с Жабокруков   - владельца близлежащих земель (хотя Владимир Пшик считает, что монастырь вспоминали и раньше, в 1411 году.). Владелец с этой целью обратился к монастырю РКЦ во Львове чтобы прислали сюда монахов. Архиепископ львовский Григорий Санокский сам приехал в Подкамень, а в день Успения Пресвятой Девы Марии в 1464 году привел сюда братьев. Монахи поселились при церкви Успения Пресвятой Девы Марии, Святого Креста, апостолов Петра и Павла и всех святых. Для содержания монастыря Петр Цебровский записал села Поповцы, Немяч.

... за округлим кутом повороту покажуться в'їзні ворота дурки .../...за округлым углом поворота покажуться въездные ворота дурочки...за ними власне її територія, розташована на частині монастирського комплексу/
за ними собственно её территория, расположенная на части монастырского комплекса


на розі закріплена велика таблиця і герб/на углу закреплена большая таблица и герб

прогуляємося вправо уздовж стіни келійний корпусів/прогуляемся вправо вдоль стены келийных корпусов

1519 року під час навали турків-османів селище і монастир домініканців пограбовані і зруйновані.
1524 року Марцін Каменецький наказав утопити у ставі Попівців двох ченців-домініканців з Підкаменя, які боронили проти його волі фундацію монастиря. 8 січня 1688 року село Чехи стало власністю домініканського монастиря.
15 серпня 1727 року в монастирі відбулась коронація ікони Підкамінської Богородиці (латинський обряд, за дозволом Папи Римського Бенедикта ХІІІ).
—————
В 1519 году во время нашествия турок-османов поселок и монастырь доминиканцев ограблены и разрушены.
В 1524 году Марцин Каменецкий приказал утопить в пруду Поповцев двух монахов-доминиканцев с Подкамня, которые защищали против его воли фонд монастыря. 8 января 1688 село Чехи стало собственностью доминиканского монастыря.
15 августа 1727 года в монастыре состоялась коронация иконы Подкаменской Богородицы (латинский обряд, с разрешения Папы Римского Бенедикта ХІІІ).у тупого кута, що розділяє корпуси келій розташовані ворота у перший двір/
у тупого угла, разделяющего корпуса келий расположены ворота в первый двор


потрапити за них не можна, але якщо дуже хочеться можна заглянути в темряву їх щілин .../
попасть за них нельзя, но если очень хочется можно заглянуть в темноту их щелей...
загортаємо за кут з контрфорсом і рухаємося далі/заворачиваем за угол с контрфорсом и двигаемся дальшеМонастир був власником великої земельної власности в містечку Гологорах у другій половині ХІХ ст.
Перед Першою Світовою дзвіницю вінчала статуя Богородиці, а трохи нижче (по кутах вежі) височіли фігури чотирьох святих.
Під час пожежі в монастирській бібліотеці у вересні 1915 року були знищені вогнем, зокрема, рукописи праць пріора монастиря Баронча Садока. Коли в Підкамінь прийшла війна, монастир потрапив під удар артилерії, в результаті чого був серйозно пошкоджений. Як «добавки» в 1916 році під час грози покрівля монастиря загорілася, в результаті пожежі храм в черговий раз сильно постраждав.
—————
Монастырь был владельцем крупной земельной собственности в городке Гологоры во второй половине XIX в.
Перед Первой Мировой колокольню венчала статуя Богородицы, а чуть ниже (по углам башни) возвышались фигуры четырех святых.
Во время пожара в монастырской библиотеке в сентябре 1915 года уничтожены огнем, в частности, рукописи работ приора монастыря Баронча Садока. Когда в Подкамень пришла война, монастырь попал под удар артиллерии, в результате чего был серьезно поврежден. Как «добавка» в 1916 году во время грозы кровля монастыря загорелась, в результате пожара храм в очередной раз сильно пострадал.

ще один кут і контрфорс/еще один угол и контрфорс1938 рік. Закінчилися роботи, в ході яких було відновлено завершення дзвіниці. Дерев'яні фігури святих, оббиті міддю, поставили на вершину вежі. Але, що цікаво, не так давно дослідникам було не зовсім зрозуміло, чи були створені ці фігури в середині 18 століття або ж це не більше ніж відносно свіжі копії? Погрожували провести спектральний аналіз деревини і бронзи, щоб зрозуміти, до якого періоду віднести статуї, але провели чи, і які були результати аналізу - невідомо.
—————
1938 год. Закончились работы, в ходе которых было восстановлено завершения колокольни. Деревянные фигуры святых, обитые медью, поставили на вершину башни. Но, что интересно, не так давно исследователям было не совсем понятно, были созданы эти фигуры в середине 18 века или же это не более чем относительно свежие копии? Грозились провести спектральный анализ древесины и бронзы, чтобы понять, к какому периоду отнести статуи, но провели или, и каковы были результаты анализа - неизвесно.

підходимо до чергового кута, а проходу то тут і немає = (прийдется повертатися .../
подходим к очередному углу, а прохода то тут и нет =( прийдется возвращаться...


вікна лікарні/окна больнички

цікаво, старий або новодел, якщо старий - то як він все ще тут, а не в городі когось із місцевих .../
интересно, старый или новодел, если старый - то как он всё еще тут, а не в огороде кого-то из местных...
бики/быки
Монастир сильно постраждав під час обидвох світових воєн (видно сліди потрапляння куль, осколків). Через варварство під час воєн та раннього радянського періоду (НКВД «додумалось» розташувати тут пересильну тюрму) в'язні, гріючись, спалили значну частину речей інтер'єру. Тут відбував «покарання» блаженний священномученик УГКЦ отець Микола Цегельський. Далі йде довгий і болячий сьогоденний період перебування святині в стані відновлення з руїни.
—————
Монастырь сильно пострадал во время обоих мировых войн (видны следы попадания пуль, осколков). Через варварство во время войн и раннего советского периода (НКВД «додумалось» расположить здесь пересылочную тюрьму) заключенные, греясь, сожгли значительную часть вещей интерьера. Здесь отбывал «наказание» блаженный священномученик УГКЦ отец Николай Цегельский. Далее идет длинный и больный сегодняшний период пребывания святыни в состоянии восстановления из руин.

через другі лікарняні ворота потрапляємо на територію монастиря/через вторые больничные ворота попадаем на территорию монастыря

перед нами відновлений ораторіум, перетворений нині в храм і підземна церква/
перед нами восстановленный ораториум, превращенный нынче в храм и подземная церковь
купол лівої каплиці Успенської церкви і її сигнатурку/купол левой часовни Успенской церкви и её сигнатуркавходимо на великий монастирський двір/входим на большой монастырский дворPidkamin'. Dominican monastery.

У 1997 році значну частину монастиря передали монахам студійського уставу УГКЦ. Ченці потихеньку почали приводити в порядок територію обителі. До слова, повністю повернути монастирські будівлі в лоно церкви не вдалося, оскільки за старою «доброю» совковою традицією частину приміщень віддали психоневрологічного інтернату. Ось так і є сусідами в наші дні відроджуємий монастир і «психлікарня». І якщо погуляти по території монастиря не є проблемою, то для відвідування території інтернату потрібно отримати окремий допуск (хоча іноді, як нам 2013 році може пощастити і Ви зможете прошмигнути скрізь ворота з одного чи іншого боку). Там, до речі, теж є багато чого цікавого.
—————
В 1997 году значительную часть монастыря передали монахам Студийского устава УГКЦ. Монахи потихоньку начали приводить в порядок территорию обители. К слову, полностью вернуть монастырские здания в лоно церкви не удалось, так как по старой «доброй» совковой традиции часть помещений отдали психоневрологическому интернату. Вот так и соседствуют в наши дни возрождаемый монастырь и «психушка». И если погулять по территории монастыря не является проблемой, то для посещения территории интерната нужно получить отдельный допуск (хотя иногда, как нам 2013 году может повезти и Вы сможете прошмыгнуть через ворота с одной и другой стороны). Там, кстати, тоже есть много чего интересного.

йдемо на ліво, до башти/идем на лево, к башнепанорама від неї/панорама от неёPidkamin'. Dominican monastery. Сourtyard corner.

панорама від середньої вежі/панорама от средней башниPidkamin'. Dominican monastery. Сourtyard corner-3.У 2010 році якомуь ПП з Волинської області довірили провести протиаварійні роботи на вежі. Вежа покрилася лісами, але до кінця справу не довели, тому що фінансування припинилося. Вежа місяцями стояла в лісах, роботи не велися. Цікаво, що хоч верхівку дзвіниці і демонтували, але святих залишили на своїх місцях. До слова, за іншими даними реставраційні роботи почалися ще в 2009 році. Так чи інакше, пройшло не так вже й багато часу, і ось у ніч з 4 на 5 лютого 2011 року Підкамінь накрила буря. Вітер змів верхівку дзвіниці (або що там було на її місці в момент бурі?), яка так і не дочекалася реставрації, а також фігури святих. Одна з них, яка впала майже з 40-метрової висоти, не підлягає реставрації; три інші впали на дах будівлі,дві скульптури фактично знищені повністю.
Станом на 8 лютого фрагменти трьох пошкоджених скульптур були зібрані і передані настоятелю монастиря для можливої подальшої реставрації). Є припущення, що барокови скульптури на вежі монастиря були роботи учнів Пінзеля (вони були зроблені з дерева та бляхи).
—————
В 2010 году некоему ЧП из Волынской области доверили провести противоаварийные работы на башне. Башня покрылась лесами, но до конца дело не довели, так как финансирование прекратилось. Башня месяцами стояла в лесах, работы не велись. Интересно, что хотя верхушку колокольни и демонтировали, но святых оставили на своих местах. К слову, по другим данным реставрационные работы начались еще в 2009 году. Так или иначе, прошло не так уж много времени, и вот в ночь с 4 на 5 февраля 2011 года Подкамень накрыла буря. Ветер смел верхушку колокольни (или что там было на ее месте в момент бури?), что так и не дождалась реставрации, а также фигуры святых. Одна из них, которая упала почти с 40-метровой высоты, не подлежит реставрации; три другие упали на крышу здания, две скульптуры фактически уничтожены полностью.
По состоянию на 8 февраля фрагменты трех поврежденных скульптур были собраны и переданы настоятелю монастыря для возможной дальнейшей реставрации). Есть предположение, что барочные скульптуры на башни монастыря были работы учеников Пинзеля (они были сделаны из дерева и жести).

панорама від кута з дзвіницею і третьої вежею/панорама от угла с колокольней и третьей башнейPidkamin'. Dominican monastery. Сourtyard corner-2.

в'їзні ворота і четверта вежа/въездные ворота и четвертая башня

пройдемо через ворота і вийдемо назовні/пройдем через ворота и выйдем наружу

2 липня 2013 року владика Ігор (Возьняк) очолив молитовний відпуст до Підкамінської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, який святкують тут з давніх часів у день пам’яті Святого апостола Юди Тадея, брата Господнього. За п'ять років відвідування монастиря (2013, 2014, 2016, 2018 роки) особливих просувань у його оновлення помічено практично не було. Так, ведеться дрібний ремонт, так, розчищається територія (зокрема вежі і частина прицерковних приміщень), так, за терріторией наглядають монахи - але кардинально нічого не змінюється, все ті ж ліси (можливо що вже грунтовно погнивші і втомлені під дощами і сонцем), все та ж розруха всередині церкви, ось хіба що частково відновлен ​​дах (і то вже великий прогрес), хоча зроблен він дуже плохо, сніг, який взимку скатується з основного даху на дахи бокових порталів вже задав їм багато шкоди). За словами настоятеля кожен початок ремонту (за деякими відомостями спроб було вже близько п'яти за цей час) закінчується пшиком і розтратою виділених грошей (монастирю їх не виділяють, отримують безпосередні "реставратори") і той ремонт що вже проведено починає вимагати наступного ...
—————
2 июля 2013 года владыка Игорь (Возняк) возглавил молитвенное отпуст к Подкаменской чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, который отмечается здесь с давних времен в день памяти Святого апостола Иуды Фаддея, брата Господня. За пять лет посещения монастыря (2013, 2014, 2016, 2018 годы) особых подвижек в его обновление замечено практически не было. Так, ведется мелкий ремонт, так, расчищается территория (в частности башни и часть прицерковних помещений), так, за территорией следят монахи - но кардинально ничего не меняется, все те же леса (возможно уже основательно погнившие и уставшие под дождями и солнцем), все та же разруха внутри церкви, вот разве что частично восстановлено крышу (и это уже большой прогресс), хотя сделано он очень плохо, снег, который зимой скатывается с основного крыши на крыши боковых порталов уже задал им много вреда). По словам настоятеля каждое начало ремонта (по некоторым сведениям попыток было уже около пяти за это время) заканчивается пшиком и растратой выделенных денег (монастырю их не выделяют, получают непосредственные "реставраторы") и тот ремонт уже проведен требует следующего ...

зануримося в останню панорамуюокунемся в последнюю панораму
Pidkamin'. Dominican monastery. Entrance.

звідси ми можемо спостерігати "той самий камінь", що дав швидше за все назву поселенню, що "під каменем" =)/
отсюда мы можем наблюдать "тот самый камень", давший скорее всего название поселению, что "под камнем" =)


Сучасного вигляду монастир набув впродовж значних добудов у XVII–XVIII століттях. Враховуючи розпланування монастиря з замкненими внутрішніми дворами та оборонними мурами з бастіонами, належить до комплексів оборонного типу.
У комплекс споруд входять: колишній костел Успіння Пресвятої Діви Марії (1612–1695 рр., бароко), корпуси келій, два внутрішні двори, колодязь у першому внутрішньому дворі, каплиця Св. Параскеви (арх. А Кастеллі та А Каппоні, бароко), триаркова дзвіниця без дзвонів, службові приміщення, кухня, ораторіум, колона зі скульптурою Богородиці, оборонні мури з вежами, брамою (з 1702 р.), бастіонами.
—————
Современный вид монастырь приобрел в течение значительных перестроек в XVII-XVIII веках. Учитывая планировку монастыря с замкнутыми внутренними дворами и оборонительными стенами с бастионами, он относится к комплексам оборонного типа.
В комплекс сооружений входят: бывший костел Успения Пресвятой Девы Марии (1612-1695   гг., барокко), корпуса келий,
два внутренних двора, колодец в первом внутреннем дворе, часовня Св. Параскевы (арх. А Кастелли и А Каппони, барокко), трехарковая колокольня без колоколов, служебные помещения, кухня, ораторий, колонна со скульптурой Богородицы, оборонительные стены с башнями, воротами (с 1702  г.), бастионами.

Так закінчувалася експедиція 2013 року, але ми поверталися сюди в 2014 і 2016 роках, щоб простежити як рухається відновлення монастиря.
З 2016, у проекту з'явився квадрокоптер і ми поглянули на монастирський комплекс з небес/
Так заканчивалась экспедиция 2013 года, но мы возвращались сюда в 2014 и 2016 годах, чтобы проследить как движется восстановление монастыря.
В 2016, у проекта появился квадрокоптер и мы взглянули на монастырский комплекс с небес.


З південого боку костелу — колона з «фігурою» Богородиці. Статуя виготовлена у 1719 році з міді та визолочена (визолотив — майстер Х. Шоберт). Кошти для виготовлення колони надав, головно, Станіслав Лєдуховський; також, зокрема, Яблоновський Ян Станіслав.
Каплиця у стилі пізнього бароко за проектом архітекторів А. Кастеллі та А. Каппоні. Ротонда, гранчата за поземним планом, крита куполом з архітектурним ліхтариком. Вівтарна стіна має вбудовані сходи нагору. Вівтар мав архітектурну форму. Одна з найкращих ротонд доби бароко на теренах України.
Сучасні оборонні мури почали зводити з 1702 року. Кам'яні, частково поруйновані, вежі заокруглені, двоярусні. В одній з веж був збережен дах-шатро, але зараз його вже на жаль нема. В середині західного муру — в'їздна брама, в замковому камені — дата — 1704 рік.
—————
С Южной стороны костела   - колонна с «фигурой» Богородицы. Статуя изготовлена в 1719 году из меди и позолочена (визолотил   - мастер Х. Шоберт). Средства для изготовления колонны предоставил, в основном, Станислав Ледоховский; также, в частности, Яблоновский Ян Станислав.
Часовня в стиле позднего барокко по проекту архитекторов А. Кастелли и А. Каппони. Ротонда, гранчатая по земному плану, крытая куполом с архитектурным фонариком. Алтарная стена имеет встроенные лестницы вверх. Алтарь імел архитектурную форму. Одна из лучших ротонд эпохи барокко на территории Украины.
Современные оборонительные стены начали возводить с 1702 году. Каменные, частично разрушенные, башни скруглены, двухъярусные. У одной из башен была сохранена крыша-шатер, но сейчас его уже к сожалению нету.. В середине западной стены   - въездные ворота, в замковом камне   - дата   - 1704 год.

і, пара фоток на останок/и, пара фоток на последок

У другій частині ми повернемося в монастирський комплекс в 2018 році, коли нам вдалося з четвертої спроби потрапити всередину Успенської церкви і поглянути на ситуацію, що склалася з відновленням комплексу і власне самої церкви.
Далі буде.../
Во второй части мы вернемся в монастырский комплекс в 2018 году, когда нам удалось с четвертой попытки попасть внутрь Успенской церкви и взглянуть на ситуацию, что сложилась с восстановлением комплекса и собственно самой церкви.
Продолжение следует...

Друга частина/Часть вторая

Джерела/Источники:
Монастир_походження_дерева_Хреста_Господнього
forum.zamki-kreposti.com.ua
polona.pl
ua.vlasenko.net
mapio.net
nac.gov.pl
uk.wikipedia.org

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/518748.html
Tags: kresy wshodnie, patrimoine architectural, pologne, ukraine, église catholique
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments